Salgs- og lejebetingelser hos Cito A/S

1. GENERELLE BETINGELSER
Såfremt der ikke er lavet en anden skriftlig aftale, gælder nedenstående regler og den til enhver tid gældende prisliste for ethvert lejemål, der aftales med en af Citos afdelinger.

Randers86 42 22 77
Hvam70 70 73 15
Skanderborg87 93 00 04
Viborg86 62 98 00
Holstebro97 42 61 00
Grenaa20 60 98 76                                    

Den, der rekvirerer ydelsen, betegnes i det følgende som lejer og 
Cito A/S som udlejer.

2. LEJEMÅLETS VARIGHED
Lejemålet tager sin begyndelse fra og med den dag, det lejede forlader udlejers plads og til og med den dag, det lejede bliver afmeldt til afhentning af udlejer, eller samme dag lejer afleverer det lejede på udlejers plads.

Den daglige lejeafgift beregnes for hele lejeperioden, uanset om det lejede materiel benyttes eller ej. Der regnes med fem dages arbejdsuge á 7½ time, medmindre andet fremgår af prislisten.

Anvendes materiellet på lørdage og/eller søn- og helligdage, regnes disse for lejedage. I tilfælde af toholdsdrift beregnes lejeprisen med faktor 1,6 og ved treholdsskift med faktor 2,0, dog undtaget generatorer, som beregnes på timetal.

Skurvogne, pavilloner og containere beregnes altid som kalenderdage.

3. LEJERS FORPLIGTELSER
Lejer er forpligtet til at håndtere det lejede materiel efter gældende forskrifter og sikkerhedsforanstaltninger. Materiellet må endvidere kun benyttes til det formål, som det er beregnet til. Lejer er berettiget til at afhente og aflevere lejet materiel i en af udlejers afdelinger, i hvilket tilfælde lejer har det fulde ansvar under såvel af- og pålæsning som under transporten.

Lejer er forpligtet til at reklamere den første lejedag i tilfælde af fejl og mangler ved det lejede. Efterfølgende reklamationer har således ingen retsvirkning.

Lejer må ikke lade udføre reparationer eller forandringer på materiellet. Eventuelle reparationer i lejeperioden må således alene udføres af udlejer eller en af udlejer anvist reparatør. Lejer er erstatningsansvarlig for eventuelle skader materiellet bliver påført ved reparationsarbejder i strid med det ovenfor anførte. Udlejer hæfter ikke for reparationer, som lejer desuagtet har ladet foretage.

Lejer er i lejeperioden forpligtet til at foretage sikkerhedsmæssig kontrol og driftsmæssig daglig vedligeholdelse af materiellet, herunder kontrol af væskestand, opladning af batterier, løbende rengøring etc. Herudover er lejer ansvarlig for, at materiellet overholder nødvendige services. Dette sker ved kontakt med oplysning om servicebehov til nærmeste Cito afdeling. Hvis udlejer konstaterer misligholdelse på materiellet grundet manglende vedligeholdelse, vil lejer blive gjort ansvarlig.

Udlån eller fremleje til tredjemand må ikke finde sted uden udlejers samtykke. Ligeledes må materiellet ikke flyttes til anden arbejdsplads end den på lejesedlen anførte uden udlejers samtykke.

Lejer må under ingen omstændigheder – uden udlejers skriftlige samtykke – lade materiellet udføre af Danmark.

Lejer er forpligtet til at aflevere det lejede materiel ved lejeforholdets ophør i rengjort og samme stand som ved modtagelsen, hvilket vil sige uden skader, fejl og/eller mangler. Skulle der ved materiellets hjemkomst være skader, fejl og/eller mangler, er lejer forpligtet til at afholde udgiften til udbedring heraf.

Lejer afholder alle udgifter til materiellets montering, demontering og betjening samt alle udgifter til brændstof, smøring, elektricitet og lignende.

Eventuel manglende eller ødelagte dele, værktøj, betjeningsgreb, støtteplader, elkabler, nøgler m.m. erstattes af lejer til nypris således, at lejer erstatter Citos faktuelle omkostninger til indkøb af erstatningsudstyr uden hensyntagen til/med fradrag for forbedring.

Lejer påtager sig i lejeperioden enhver risiko og ansvar i forbindelse med materiellets benyttelse, herunder skader på personer, ting eller materiel. Uanset skader der måtte ske som følge af forkerte vægtangivelser, urigtige oplysninger om underlagets bæreevne, forkerte og/eller mangelfulde beskrivelser af forholdene på arbejdspladsen og/eller de forhold i øvrigt hvorunder materiellet skal anvendes og/eller skader som følge af forkert eller mangelfuld betjening af materiellet.

Lejer er ikke berettiget til at kræve erstatning for tab opstået i forbindelse med brug af materiellet, herunder driftstab og tabt avance. Enhver omkostning i tilfælde af arbejdsstandsning på grund af fejl på eller havari af materiellet er således udlejer uvedkommende.

Udlejer er ikke ansvarlig for tab opstået i anledning af force majeure.

4. UDLEJERS FORPLIGTELSER
Udlejer er forpligtet til at aflevere materiellet ved lejeforholdets opstart i rengjort, driftsklar og lovpligtig stand.

Udlejer har til enhver tid ret til at få adgang til inspektion af det lejede materiel.

Udlejer foretager eftersyn af materiellet inden for rimelig tid, efter at dette er returneret til udlejers plads.

5a. RISIKO OG ANSVAR – SKURVOGNE, PAVILLONER OG CONTAI-NERE
Udlejer holder i udlejningsperioden det lejede materiel behørigt forsikret mod brandskader. Ved leje af skurvogne, pavilloner og containere dækker risikotillægget alene betaling for hændelige brandskader, jf. pkt. 6. Lejer er ansvarlig for alle øvrige skader inklusive tyveri og hærværk, og hæfter fuldt for de omkostninger, udlejer måtte få i forbindelse hermed.

Udlejer bærer risikoen for skader forvoldt af produktet (produktansvar).

Lejer hæfter fuldt ud for skader på materiellet, som følge af lejers grove uagtsomhed, fortsæt eller misligholdelse af forpligtelser i henhold til disse betingelser.

5b. RISIKO OG ANSVAR – ØVRIGT MATERIEL
Udlejer holder i udlejningsperioden det lejede materiel behørigt forsikret for skader på det lejede materiel (kaskoskader). På kørende materiel bærer udlejer ligeledes risikoen for tings- og personskader forvoldt på færdselslovens område (motoransvar) samt skader forvoldt af produktet (produktansvarsskader).

Ved tyveri og totalskade bliver tabet beregnet svarende til nyværdi indtil fem år efter materiellets anskaffelse. Er materiellet over fem år, bliver tabet beregnet efter dagsværdi.

Lejer hæfter fuldt ud for skader forvoldt som følge af lejers grove uagtsomhed, forsæt eller misligholdelse af forpligtelser i henhold til disse betingelser.

5c. RISIKO OG ANSVAR – LEJERS FORPLIGTELSER
Tyveri, hærværk eller anden kriminalitet på det lejede skal meddeles udlejer og politi inden for 24 timer efter hændelsen.Lejer skal sørge for, at en politirapport bliver sendt til udlejer.

Øvrige skader på det lejede skal ligeledes meddeles udlejer inden for 24 timer fra skaden er eller burde have været opdaget. Lejer har pligt til at udfylde en skadesanmeldelse, som indeholder oplysninger om skadedato, skadested og årsag til skadens opståen. Meddeles det ikke udlejer rettidigt, faktureres skader og tyveri fuldt ud. Alle meddelelser vedrørende skader på eller tyveri af det lejede skal rettes til afdelingen, hvor lejer har lejet materiellet hos udlejer.

Efter afmelding af lejemateriel til udlejers afhentning hæfter lejer for materiellet i indtil 72 timer, medmindre andet er aftalt ved afmeldingstidspunktet.

5d. FORSIKRING TEGNET AF LEJER
Det risikotillæg, udlejer opkræver, kan efter nærmere aftale med udlejer reduceres eller bortfalde, såfremt lejer kan dokumentere at have tegnet forsikring på indlejet materiel, tilsvarende Citos forsikring. Lejer skal kunne dokumentere, at forsikringen er i kraft, og præmien er betalt. Lejer er under alle omstændigheder forpligtet til, at have tegnet erhvervsansvarsforsikring og arbejdsskadeforsikring.

6. SELVRISIKO
For alle dækningsberettigede skader (brand) på skurvogne, pavilloner og containere bærer lejeren en selvrisiko, jf. nedenstående tabel, beregnet efter værdien pr. genstand ved totalskade eller af det konstaterede tab. Selvrisikoen gælder alene ved hændelige brandskader.

Ved skader på øvrigt materiel som følge af hærværk, brand, tyveri m.v. betaler lejer en selvrisiko jf. nedenstående tabel beregnet efter værdien pr. genstand ved totalskade og tyveri, ellers bliver selvrisikoen beregnet af værdien på det konstaterede tab.

For alle kaskoskader samt skader forvoldt på færdselslovens område (motoransvar) bærer lejer en selvrisiko jf. nedenstående tabel, beregnet efter værdien pr. genstand ved totalskade og tyveri, ellers bliver selvrisikoen beregnet af værdien på det konstateret tab.

0
25.000 
50.000
75.000
200.000
400.000
600.000

– 25.000 
– 50.000
– 75.000
– 200.000 
– 400.000 
– 600.000

kr. 7.000,00
kr. 9.000,00
kr. 11.000,00
kr. 15.000,00
kr. 30.000,00
kr. 35.000,00
kr. 45.000,00

Ved produktansvarsskader betales ingen selvrisiko.

Lejer hæfter fuldt ud for skader forvoldt som følge af lejers grove uagtsomhed, forsæt eller misligholdelse af forpligtelser i henhold til disse betingelser.

7. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER
Samtlige oplyste priser er ekskl. moms.

Lejer afholder alle udgifter til materiellets montering, demontering, afhentning, returnering og betjening samt alle udgifter til brændstof, smøring, elektricitet, forbrugsafgifter mv.

Ved materiellets hjemkomst opfyldes det med brændstof, olier og smøremidler samt rengøres m.v. for lejers regning. Der faktureres et miljøbidrag på 6% af nettoprisen pr. enhed.

Lejer betaler altid risikotillæg. Risikotillægget er pr. 4,5 % af bruttoprisen pr. enhed.

Udlejer beregner en måneds depositum, samt en måneds leje forud, ved udlejning af skurvogne, pavilloner og containere. Depositum faktureres sammen med første lejefaktura.

Udlejers betalingsbetingelser er netto kontant, medmindre der er indgået særskilt skriftlig aftale med udlejer.

I tilfælde af for sen betaling beregner udlejer rente pr. påbegyndt måned med 2%.

Udlejer beregner endvidere rykkergebyr, som p.t. udgør kr. 100,00 pr. fremsendt rykker. Endvidere opkræves et gebyr på kr. 250,00, såfremt udlejer overdrager sagen til advokat med anmodning om, at tilgodehavende sendes til inkasso.

Eventuelle uoverensstemmelser / tvister mellem lejer og udlejer eller eventuelle modkrav fra lejers side berettiger ikke lejer til at undlade rettidig betaling af fakturerede beløb.

8. TRANSPORT, LEVERING OG AFHENTNING
Udlejers transportpriser er beregnet ud fra, at kørslen kan foregå uhindret på et stabilt, kørefast og jævnt underlag, hvor der ikke skal anvendes mobilkran, køreplader eller lignende. Hvis dette ikke er muligt, må lejer påregne et tillæg til transportprisen. Transportudgiften sker for lejers regning og bliver beregnet efter gældende takster – som udleveres på forlangende af udlejer – eller tilbud.

Lejer bør være opmærksom på politiets krav om, at lejer sørger for afspærring af offentligt gadeareal senest 48 timer før opstilling af materiel.

Udlejer påtager sig intet ansvar for evt. ekstra omkostninger, som kan opstå som følge af parkerede biler eller lignende på det afspærrede område. Hvis der i den forbindelse afkræves en p-afgift, viderefaktureres denne til lejer med et tillæg på 10% af den faktisk opkrævede afgift.

Når materiel leveres til aftalt tid, og der af årsager, som ikke skyldes udlejer, opstår ventetid inden aflæsning kan finde sted, vil denne ventetid blive faktureret til lejer.

9a. I ØVRIGT
I tilfælde af misligholdelse af det lejede materiel, anden overtrædelse af nærværende “Generelle lejebetingelser” fra lejers side samt manglende betaling, er udlejer berettiget til – for lejers regning – at hjemtage det lejede uden forudgående varsel.

Eventuelle rabatter af enhver art ydes kun på betingelse af rettidig betaling.

Lejer erstatter udlejers tab i henhold til dansk ret.

9b. LOVVALG OG VÆRNETING
Lejeforholdet er omfattet af dansk ret og værnetinget er Retten i Viborg.

10. ÆNDRINGER
Udlejer forbeholder sig ret til at ændre nærværende “Generelle lejebetingelser” uden varsel.

Lejebetingelser på hjemmesiden www.cito-as.dk går forud for alle trykte lejebetingelser. Nyeste opdatering af lejebetingelser, priser m.m. vil altid være tilgængelige på udlejers hjemmeside.

11. RYGEPOLITIK
Det er ikke tilladt at ryge indendørs i udlejers lokaler. Det er ikke tilladt at ryge i pavilloner, skurvogne, containere, letvogne, toiletvogne, biler og førerkabiner – overtrædelse heraf vil medføre fakturering af ekstra rengøring.

12. DIVERSE
Service, uden for normal åbningstid jf. åbningstider på www.cito-as.dk, faktureres efter gældende takster pr. timer (forbrugt tid beregnes inkl. transport fra/til udlejers adresse) hertil kommer omkostninger til servicevogn, diverse forbrugsmaterialer og miljøtillæg efter udlejers til enhver tid gældende takster. Eventuelle transportomkostninger til eksterne vognmænd faktureres lejer. Der ydes ikke rabat på ovennævnte priser.

Ved udlejning af materiel uden for åbningstiden opkræves et ekspeditions gebyr på kr. 2.500,00.

Cito A/S
CVR nr. 41 04 30 40

Internetadresse: www.cito-as.dk
Mail: cito@cito-as.dk

Randers, Januar 2021